We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Wǒ què wèi wǒ míng de yuángù , méiyǒu zhèyàng xíng , miǎndé wǒde míng zaì wǒ lǐng tāmen chū Āijí de liè guó rén yǎnqián beì xièdú .