14 Wǒ què wèi wǒ míng de yuángù , méiyǒu zhèyàng xíng , miǎndé wǒde míng zaì wǒ lǐng tāmen chū Āijí de liè guó rén yǎnqián beì xièdú .