10 Yīn tāde mǎ pǐ zhòngduō , chéntǔ yáng qǐ zhē bì nǐ . tā jìnrù nǐde chéng mén , hǎoxiàng rén jìnrù yǐ yǒu pò kǒu zhī chéng . nàshí , nǐde qiáng yuán bì yīn qí mǎ de hé zhàn chē , zī zhòng chē de xiǎngshēng zhèndòng .