16 Yàlán rén yīn nǐde gōngzuò hĕn duō , jiù zuò nǐde kè shāng . tāmen yòng lǜbǎoshí , zǐse bù xiù huò , xìmábù , shān hú , hóngbǎoshí duìhuàn nǐde huò wù .