18 Rénzǐ a , Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ shǐ tāde jūn bīng dàdà xiào laó , gōngdǎ Tuīluó , yǐzhì tóu dōu guāng tū , jiān dōu mó pò . ránér tā hé tāde jūn bīng gōngdǎ Tuīluó , bìng méiyǒu cóng nàli dé shénme chóu laó .