3 Shuō zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , Āijí wáng fǎlǎo a , wǒ yǔ nǐ zhè wò zaì zìjǐ hé zhòng de dàyú wéi dí . nǐ céng shuō , zhè hé shì wǒde , shì wǒ wèi zìjǐ zào de .