4 Wǒ Yēhéhuá bì yòng gōuzǐ gōu zhù nǐde sāi jiá , yòu shǐ jiāng hé zhōng de yú tiē zhù nǐde lín jiǎ . wǒ bìjiāng nǐ hé suǒ yǒu tiē zhù nǐ lín jiǎ de yú , cóng jiāng hé zhōng lā shang lái ,