9 Dào nà rì , bì yǒu shǐzhĕ zuò chuán , cóng wǒ miànqián chū qù , shǐ ānyì wú lǜ de Gǔshí rén jīng jù . bì yǒu tòngkǔ líndào tāmen , hǎoxiàng Āijí zāo zāi de rìzi yíyàng . kàn nǎ , zhè shì línjìn le .