25 Suǒyǐ nǐ yào duì tāmen shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen chī daì xuè de wù , yǎngwàng ǒuxiàng , bìngqiĕ shārén liúxuè , nǐmen hái néng dé zhè dì wèi yè ma .