1 Yēhéhuá de líng ( yuánwén zuò shǒu ) jiàng zaì wǒ shēnshang . Yēhéhuá jiè tāde líng daì wǒ chū qù , jiāng wǒ fàng zaì píngyuán zhōng . zhè píngyuán biàn mǎn háigǔ .