48 Yúshì tā daì wǒ dào diàn qián de lángzi , liáng lángzi de qiáng zhù . zhè miàn hòu wǔ zhǒu , nà miàn hòu wǔ zhǒu . mén liǎng páng , zhèbiān sān zhǒu , nàbiān sān zhǒu .