49 Lángzi zhǎng èr shí zhǒu , kuān shí yī zhǒu . shang lángzi yǒu táijiē . kàojìn qiáng zhù yòu yǒu zhùzi , zhèbiān yī gēn , nàbiān yī gēn .