4 Fán shèngxia de rén , wúlùn jìjū héchu , nà dì de rén yào yòng jīn yín , cáiwù , shēngchù bāngzhu tā , Lìngwaì yĕ yào wèi Yēlùsǎlĕng shén de diàn gānxīn xiànshang lǐwù .