5 Yúshì , Yóudà hé Biànyǎmǐn de zúzhǎng , jìsī , Lìwèi rén , jiù shì yīqiè beì shén jīdòng tā xīn de rén , dōu qǐlai yào shang Yēlùsǎlĕng qù jiànzào Yēhéhuá de diàn .