6 Tāmen sìwéi de rén jiù ná yínqì , jīnzi , cáiwù , shēngchù , zhēn bǎo bāngzhu tāmen ( yuánwén shì jiāngù tāmende shǒu ) , Lìngwaì hái yǒu gānxīn xiàn de lǐwù .