2 Yīn tāmen wèi zìjǐ hé érzi qǔ le zhèxie waì bāng nǚzi wèi qī , yǐzhì shèngjié de zhǒngleì hé zhèxie guó de mín hùnzá . érqiĕ shǒulǐng hé guān zhǎng zaì zhè shì shang wèi zuì kui .