1 Zhè shì zuò wán le , zhòng shǒulǐng lái jiàn wǒ , shuō , Yǐsèliè mín hé jìsī bìng Lìwèi rén , méiyǒu lí jué Jiānán rén , Hèrén , Bǐlìxǐrén , Yēbùsīrén , Yàmén rén , Móyē rén , Āijí rén , Yàmólìrén , réng xiàofǎ zhèxie guó de mín , xíng kĕ zēng de shì .