14 Rén ruò sǐ le qǐnéng zaì huó ne . wǒ zhǐyào zaì wǒ yīqiè zhēng zhàn de rìzi , dĕng wǒ beì shìfàng ( beì shìfàng huò zuò gǎibiàn ) de shíhou lái dào .