25 Tā bǎ jiàn yī chōu , jiù cóng tā shēnshang chūlai . fāguāng de jiàn tóu cóng tā dǎn zhōng chūlai , yǒu jīng huáng lín zaì tā shēnshang .