16 Nà líng tíng zhù , wǒ què bùnéng biàn qí xíngzhuàng . yǒu yǐng xiàng zaì wǒ yǎnqián . wǒ zaì jìngmò zhōng tīngjian yǒu shēngyīn shuō ,