28 Yǐhòu , wǒ yào jiāng wǒde líng jiāo guàn fán yǒu xuèqì de . nǐmen de érnǚ yào shuō yùyán . nǐmen de lǎo nián rén yào zuò yì mèng . shàonián rén yào jiān yìxiàng .