3 Tāmen qiánmian rú huǒshào miè , hòumian rú huǒyàn shāo jǐn . wèi dào yǐqián , dì rú Yīdiànyuán , guō qù yǐhòu , chéng le huāngliáng de kuàngyĕ . méiyǒu yíyàng néng duǒbì tāmende .