19 Āijí bìrán huāngliáng , Yǐdōng biàn wèi qī liáng de kuàngyĕ , dōu yīn xiàng Yóudà rén suǒ xíng de qiángbào , yòu yīn zaì bĕn dì liú wúgū rén de xuè .