18 Dào nà rì , dà shān yào dī tián jiǔ . xiǎo shān yào liú nǎi zǐ , Yóudà xī hé dōu yǒu shuǐ liú . bì yǒu quányuán cóng Yēhéhuá de diàn zhōng liú chūlai , zīrùn shén tíng gǔ .