We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Wǒ hái yǒu hǎoxiē shì yào gàosu nǐmen , dàn nǐmen xiànzaì dāndāng bù le ( huò zuò "bùnéng lǐng huì" ) .