25 Zhèxie shì , wǒ shì yòng bǐyù duì nǐmen shuō de . shíhou jiāng dào , wǒ bù zaì yòng bǐyù duì nǐmen shuō , nǎi yào jiāng fù míng míng de gàosu nǐmen .