17 Tāmen jiù bǎ Yēsū daì le qù . Yēsū bēi zhe zìjǐ de shízìjià chūlai , dào le yī gè dìfang , míng jiào dúlóu dì , Xībóláihuà jiào Gègètā .