We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Yēsū duì tā shuō , wǒ ruò yào tā dĕng dào wǒ lái de shíhou , yǔ nǐ hé gān . nǐ gēn cōng wǒ bā .