We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
16 Fǎlìsaìrén zhōng yǒude shuō , zhège rén bú shì cōng shén lái de , yīnwei tā bú shǒu ānxīrì . yòu yǒu rén shuō , yī gè zuì rén zĕn néng xíng zhèyàng de shénjī ne . tāmen jiù qǐ le fēn zhēng .