17 Zhèyàng aì zaì wǒmen lǐmiàn déyǐ wánquán , wǒmen jiù kĕyǐ zaì shĕnpàn de rìzi , tǎnrán wú jù . yīnwei tā rúhé , wǒmen zaì zhè shìshang yĕ rúhé .