16 Shén aì wǒmen de xīn , wǒmen yĕ zhīdào yĕ xìn . shén jiù shì aì . zhù zaì aì lǐmiàn de , jiù zhù zaì shén lǐmiàn , shén yĕ zhù zaì tā lǐmiàn .