7 Qīnaì de dìxiōng a , wǒmen yīngdāng bǐcǐ xiāng aì . yīnwei aì shì cóng shén lái de . fán yǒu aì xīn de , dōu shì yóu shén ér shēng , bìngqiĕ rènshi shén .