12 Tā duì tāmen shuō , nǐmen jiāng wǒ tái qǐlai , pāo zaì hǎi zhōng , hǎi jiù píngjìng le . wǒ zhīdào nǐmen zāo zhè dà fēng , shì yīn wǒde yuángù .