14 Tāmen biàn qiúgào Yēhéhuá shuō , Yēhéhuá a , wǒmen kĕnqiú nǐ , búyào yīn zhè rén de xìngméng shǐ wǒmen sǐwáng , búyào shǐ liú wúgū xuè de zuì guīyǔ wǒmen . yīnwei nǐ Yēhéhuá shì suí zìjǐ de yìzhǐ xíngshì .