30 Yēhéhuá jiāng Lìná hé Lìná de wáng yĕ jiāo zaì Yǐsèliè rén shǒu lǐ . Yuēshūyà gōngdǎ zhè chéng , yòng dāo jī shā le chéng zhōng de yīqiè rénkǒu , méiyǒu liú xià yī gè . tā daì Lìná wáng , xiàng cóng qián daì Yēlìgē wáng yíyàng .