We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Jībiàn rén jiù dǎfa rén wǎng Jíjiǎ de yíng zhōng qù jiàn Yuēshūyà , shuō , nǐ búyào xiù shǒu bú gù nǐde púrén , qiú nǐ sù sù shàng lái zhĕngjiù wǒmen , bāngzhu wǒmen , yīnwei zhù shān dì Yàmólìrén de zhū wáng dōu jùjí gōngjī wǒmen .