YuēShūyàjì 10:6

6 Jībiàn rén jiù dǎfa rén wǎng Jíjiǎ de yíng zhōng qù jiàn Yuēshūyà , shuō , nǐ búyào xiù shǒu bú gù nǐde púrén , qiú nǐ sù sù shàng lái zhĕngjiù wǒmen , bāngzhu wǒmen , yīnwei zhù shān dì Yàmólìrén de zhū wáng dōu jùjí gōngjī wǒmen .