8 Yēhéhuá duì Yuēshūyà shuō , búyào pà tāmen . yīnwei wǒ yǐ jiāng tāmen jiāo zaì nǐ shǒu lǐ , tāmen wú yī rén néng zaì nǐ miànqián shān lì de zhù .