12 Yuēshūyà duó le zhèxie wáng de yīqiè chéngyì , qín huò qízhōng de zhū wáng , yòng dāo jī shā tāmen , jiāng tāmen jìn xíng shā miè , zhēng rú Yēhéhuá púrén Móxī suǒ fēnfu de .