14 Nàxiē chéngyì suǒyǒude cáiwù hé shēngchù , Yǐsèliè rén dōu qǔ wéi zìjǐ de lue wù . wéiyǒu yīqiè rénkǒu dōu yòng dāo jī shā , zhídào shā jìn . fán yǒu qìxī de méiyǒu liú xià yī gè .