13 Zhìyú zào zaì shāngāng shàng de chéng , chúle Xiàsuǒ yǐwaì , Yǐsèliè rén dōu méiyǒu fùnshāo . Yuēshūyà zhǐ jiāng Xiàsuǒ fùnshāo le .