21 Dāngshí Yuēshūyà lái dào , jiāng zhù shān dì , Xībǎilún , Dǐbì , Yànábǎi , Yóudà shān dì , Yǐsèliè shān dì suǒyǒude Yànà zú rén jiǎnchú le . Yuēshūyà jiāng tāmen hé tāmende chéngyì jìn dōu huǐmiè .