YuēShūyàjì 11:20

20 Yīnwei Yēhéhuá de yìsi shì yào shǐ tāmen xīnli gāng yìng , lái yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn , hǎo jiào tāmen jìn beì shā miè , bú mĕng liánmǐn , zhēng rú Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .