23 Zhèyàng , Yuēshūyà zhào zhe Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de yīqiè huà duó le nà quán dì , jiù àn zhe Yǐsèliè zhīpaì de zōngzú jiāng dì fèn gĕi tāmen wéi yè . yúshì guó zhōng taìpíng , méiyǒu zhēng zhàn le .