3 Yuánlái , Móxī zaì Yuēdànhé dōng yǐjing bǎ chǎnyè fèn gĕi nà liǎng gè bàn zhīpaì , zhǐshì zaì tāmen zhōngjiān méiyǒu bǎ chǎnyè fèn gĕi Lìwèi rén .