YuēShūyàjì 14:4

4 Yīnwei Yūesè de zǐsūn shì liǎng gè zhīpaì , jiù shì Mǎnáxī hé Yǐfǎlián , suǒyǐ méiyǒu bǎ dì fèn gĕi Lìwèi rén , dàn gĕi tāmen chéngyì jūzhù , bìng chéngyì de jiāo yĕ , kĕyǐ mù yǎng tāmende shēngchù , ānzhì tāmende cáiwù .