YuēShūyàjì 14:1

1 Yǐsèliè rén zaì Jiānán dì suǒ de de chǎnyè , jiù shì jìsī YǐlìYàsā hé nèn de érzi Yuēshūyà , bìng Yǐsèliè gè zhīpaì de zúzhǎng suǒ fèn gĕi tāmende , dōu jì zaì xiàmiàn ,