8 Bìng yǒu zhèxie chéngyì sìwéi yīqiè de cūnzhuāng , zhídào Bālā Bǐĕr , jiù shì nán dì de Lāmǎ . zhè shì Xīmiǎn zhīpaì àn zhe zōngzú suǒ dé de dì yè .