9 Xīmiǎn rén de dì yè shì cóng Yóudà rén dì yè zhōng dé lái de . yīnwei Yóudà rén de fēn guō duō , suǒyǐ Xīmiǎn rén zaì tāmende dì yè zhōng dé le dì yè .