11 Wǒmen yī tīngjian zhèxie shì , xīn jiù xiāohuà le . yīn nǐmen de yuángù , bìng wú yī rén yǒu dǎn qì . Yēhéhuá nǐmen de shén bĕn shì shàngtiān xià dì de shén .